Bekijk onze privacy voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
 • Voor eventuele vergissingen of onjuiste gegevens in onze catalogi, brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld, noch verplicht worden te leveren tegen een eventueel onjuist afgedrukte prijs.
 • Alle genoemde prijzen en kortingen zijn vrijblijvend en kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle transacties geschieden overeenkomstig de hierna genoemde leverings-, verkoop-, en verhuurvoorwaarden.
VERHUURVOORWAARDEN
 • De vermelde tarieven gelden af magazijn Opende.
 • De huurperiode wordt per dag, week of maand berekend.
 • Verzendkosten zijn voor rekening van de huurder.
 • Alle voor verhuur meegegeven of verzonden goederen zijn vooraf door ons gecontroleerd en getest.
 • Voor schade geleden bij gebruik van onze gehuurde goederen kan door Harry Zuur Gazonmaaiers geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.
 • Iedere vorm van beschadiging of vervuiling van het gehuurde worden voor rekening van de huurder door ons hersteld c.q. gereinigd.
 • Diefstal of vermissing van het gehuurde is voor risico en rekening van de huurder.
 • Huur van de goederen over een periode langer dan 1 maand zal per maand worden gefactureerd.
 • Bij waterpasinstrumenten wordt € 20,00 nakijkkosten in rekening gebracht.
 • Bij theodolieten wordt € 25,00 nakijkkosten in rekening gebracht.
 • Voor algemene en verhuurvoorwaarden verwijzen wij u naar de huurbon.
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Algemeen

  1. De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van kracht voor al onze aanbiedingen elke met ons afgesloten transactie; afwijkende voorwaarden zijn alleen verbindend indien die vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd.
  2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van afnemers slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige leveringsvoorwaarden, ingeval van twijfel omtrent de vraag, of zodanige strijdheid aanwezig is, prevaleren onze voorwaarden.

Aanbiedingen

  1. Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt. Het hier onder 2 voorafgaande is ook van toepassing op de door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gedane aanbieding en toezeggingen zomede door hun gemaakte afspraken.

Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens

  1. De in onze aanbiedingen, uniegidsen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarin weergegeven afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.
  2. De auteursrechten op door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd komen uitsluitend aan ons toe; zonder onze toestomming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

Prijzen

  1. Door ons opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, gebaseerd als deze zijn op de ten tijde van de totstandkoming der transactie geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren.
  2. Indien in een of meer der genoemde factoren wijziging op treedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen zonder voorafgaande aankondiging, op billijke wijze te onzer beoordeling aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting genoteerd.
  3. Door ons verleende handelskortingen, gelden slechts voor orders tot een brutowaarde (exclusief omzetbelasting) hoger dan een telkens nader door ons vast te stellen grens.

Levering

  1. Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie ”vrachtvrij afleveringsadres”.
  2. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kosten toeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende tarief.
  3. Door ons te leveren goederen reizen voor risico van onze afnemer welk risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen, dan wel bij levering op aanvoer van derden de fabrieken of magazijnen van deze derden, hebben verlaten.
  4. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van onze afnemer tegen door ons te bepalen risico’s te dekken.

Embalage

  1. Tenzij de goederen door ons worden gelevend in een fabrieksverpakking waar voor onze eigen leverancier ons niet separaat belast, worden de verpakkingskosten door ons extra in rekening gebracht.
  2. Door ons berekende embalage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen een maand na de datum van de betrokken factuur vrachtvrij is geretourneerd.

Levertijden

  1. De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd. Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak dan ook, verplicht ons jegens onze afnemer niet tot enigerlei vergoeding van schade, door hem of door derden eventueel geleden, noch ook verkrijgt onze afnemer daardoor enig recht tot ontbinding der transactie of op het niet nakomen van enige verplichting, welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie.

Deellevering

  1. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in gedeelte uit te leveren. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
  2. Onverminderd het hier onder 16 voorafgaande, geldt voor transacties op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet, dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is in verzuim, hetwelk ons de bevoegdheden verschaft, hierna in de laatste alinea onder 18 omschreven.

Ontbinding

  1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd daaronder mede begrepen het geval dat wij door onze eigen leveranciers ongeacht de reden, daartoe niet tot levering instaat worden gesteld zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Mocht de verlenging van de levertijd meer gaan belopen dan drie maanden dan zijn wij bevoegd de transactie voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, gericht aan de wederpartij, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.
  2. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de afnemer een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn. Ingeval van onverhoopte nietnakoming door de afnemer van zijn verplichting, waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transactie, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de wederpartij, onverminderd onze aanspraken op schade vergoeding, terwijl wij alsdan voorts bevoegd zijn ook alle ander met de betrokken afnemer lopende transactie, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te ontbinden elke ontbinding heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde ten gevolge.

Betaling

  1. De betaling der factuurbedragen dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, hetzij te onze kantore, hetzij op een onzer giro-of bankrekeningen. Tevens zijn zij bevoegd per wissel te disponeren.
  2. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder ter handstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
  3. Op onze facturen wordt een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening gebracht, deze toeslag is evenwel niet door onze afnemer verschuldigd, indien en naarmate betaling plaats heeft binnen voormelde termijn van dertig dagen na de factuurdatum, doch wel voor zover betaling na die termijn geschiedt en derhalve sprake is van niet tijdige betaling.
  4. Bij niet tijdige algehele betaling van factuurbedragen of van een gedeelte daarvan is de afnemer onverminderd het hiervoor in de laatste alinea onder eigendoms bepaalde en onverminderd het verschuldigd zijn van de krediet beperkingsbedragen, welke kosten door ons berekend zullen worden over het betrokken factuurbedrag(en), inclusief vorenbedoelde kredietkostenvergoeding van 1,5% per maand (welk kostenpercentage) door ons, te onzer beoordeling zal kunnen worden verhoogd of verlaagd) van 60 dagen na de factuurdatum ook zijn wij bevoegd de uitlevering van goederen, gehorende tot de betrokken of andere transactie op te schorten .
  5. Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig oordelen onze vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incasso maatregelen noodzakelijk worden geacht.
  6. Indien wij tot het nemen van incasso maatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer; te onzer keuze kunnen wij hem belasten voor de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan tien procent exclusief BTW, berekend over het aan ons verschuldigde bedrag (hoofdsom, krediet beperkingstoeslag) daaronder begrepen een kredietkostenvergoeding). Het minimum van de incassokosten bedraagt € 50,00 exclusief BTW.
  7. Wij behouden ons voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid te onze keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, cessies, hypotheek, pand, eigendomsoverdracht tot zekerheid of borgsom.
  8. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours, resp. voortaan slechts onder rembours te leveren, voor zoveel nodig in afwijking van getroffen afpraken.

Eigendomsbehoud

  1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van ons, totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
  2. Zolang het eigendom van de goederen niet op de wederparij is overgegaan mogen deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derde enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
  3. De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
  4. Als de wederpartij in gebreke is met de nakoming van betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn. Een ingebrekestelling daartoe is niet nodig.
  5. Het voorgaande vermindert niets aan de overige rechten die ons toekomen.

Garantie

  1. Wegens de levering van goederen nemen wij tegenover onze afnemer slechts die garanties op ons welke onze eigen leverancier tegen over onszelf op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.
  2. Verdere garanties kunnen slechts op ons rusten wanneer daarvan blijkt uit een door ons afgegeven schriftelijke verklaring.
  3. Wegens breukschaden wordt nimmer een garantie verleend.
  4. Door onszelf worden nimmer verregaande garanties verleend dan de verplichting tot het vervangen van het geleverde product, waaraan de materiaalfouten kleven, waarbij wij met name ook niet voor vergoeding van verdere schade kunnen worden aangesproken.

Reclamaties

  1. Conform de wet “Koop op afstand” kunnen artikelen binnen 7 dagen na aankoop zonder opgave van reden retour, MITS het artikel in ongebruikte staat verkeerd.
  2. De afnemer dient onmiddellijk na ontvangst van de door ons geleverde goederen te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend. Afwijkend met betrekking tot getal, maat, gewicht en/of uiterlijk waarneembare hoedanigheden dienen te geschieden binnen zes werkdagen na de dag van aflevering, vergezeld van de betrokken paklijst/huurbon.
  3. Overige afwijkingen en andere gebreken, die op eenvoudige wijze kunnen worden vastgesteld, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen door de wederpartij en vergezeld van de betrokken paklijst/huurbon en overigens uiterlijk binnen veertien dagen, nadat de wederpartij daarvan is gebleken, schriftelijk bij ons te worden gemeld.
  4. leder recht op reclame vervalt na verloop van drie maanden na levering.
  5. Mondelinge reclamaties, welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn, worden niet geaccepteerd.
  6. Op goederen van onze magazijnen afgehaald, worden alleen reclamaties direct bij afgifte in behandeling genomen.
  7. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van de betaling overeenkomstig de factuur.

De bevoegde Rechter

  1. Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde Rechter te Arnhem dan wel de bevoegde Rechter van de plaats waar de afnemer domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.

Toepasselijk recht

  1. Op elke met ons gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen welke wijzigingen in werking treden en tussen partijen gelden op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Wij zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen is vastgesteld treden de wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
Back to Top
Winkelwagen
Sluiten

Geen producten in de winkelwagen.